Säännöt

Suomen Metsästäjäliitto – Finlands Jägarförbund r.y.

SÄÄNNÖT

Muukon erämiehet ry, Lappeenranta, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA PIIRI

Muukon erämiehet ry

Lappeenranta

Seura on Suomen Metsästäjäliiton piirin jäsen. Piirin jäsenenä seura noudattaa piirin sääntöjä ja määräyksiä.

SEURAN TARKOITUS
Seuran tarkoituksena on harjoittaa
1) järkiperäistä metsästystä kestävän käytön periaatteita noudattaen;
2) riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa;
3) metsästysampumaurheilua ja
4) edistää turvallista ja eettistä metsästystä;
5) edistää nuorten pääsemistä metsästysharrastuksen pariin ja heidän mahdollisuutta kasvaa aktiivisiksi ja vastuullisiksi metsästäjiksi.

3 §

SEURAN TOIMINTAMUODOT
Tarkoitustaan seura toteuttaa
1) hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita;
2) suorittamalla riistanhoitotyötä;
3) valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä;
4) seuraamalla toimialueensa riistatilannetta;
5) huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista;
6) kouluttamalla jäseniään;
7) järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa;
8) opastamalla turvalliseen ja eettiseen metsästykseen sekä metsästystaitojen harjoitteluun;
9) tarjoamalla nuorille mahdollisuuksia tutustua ja osallistua toimintaan;
10) edistämällä metsästyskoira- ja koetoimintaa.
11) seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

4 §

SEURAN JÄSENET
Seuran jäsenmuotoja ovat:
1) Varsinainen jäsen;
2) Nuorisojäsen;
3) Kunniapuheenjohtaja;
4) Kunniajäsen;
5) Vapaa jäsen;
6) Kannatusjäsen.

Seuran varsinaiseksi tai nuorisojäseneksi seuran kokous voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran ja Suomen Metsästäjäliiton piirin sääntöjä ja
päätöksiä.

Nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä alle 18-vuotias henkilö. Nuorisojäsenyys kestää siihen saakka kunnes nuorisojäsen täyttää 20 vuotta. Samana vuonna kun nuorisojäsen täyttää 20 vuotta, on seuran kokouksen päätettävä nuorisojäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran
kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran
toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Vapaa jäsen. 75 vuotta täyttänyt ja vähintään 20 vuotta seuran varsinaisena jäsenenä ollut henkilö. Vapaa jäsen vapautuu jäsenmaksusta.

Kannatusjäseneksi seuran hallitus voi hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea seuran toimintaa. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

5 §

Vierasmetsästys

Seuran hallitus voi päätöksellään kutsua seuraan vuosivierailijoita.
Vuosivieraaksi kutsutaan aina vuodeksi kerrallaan, seuran hallituksen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Seuraan kutsutut vuosivierailijat ilmoitetaan tiedoksi seuran talvikokouksessa. Vuosivierailu saa kestää enintään 5 vuotta. Vuosivieras saa metsästää seuran alueilla itsenäisesti ja hänen odotetaan osallistuvan seuratoimintaan. Vuosivieraalla ei ole ääni oikeutta seuran kokouksissa, eikä hän saa kutsua vieraita metsälle.

Seuran varsinainen jäsen, kunniapuheenjohtaja, vapaajäsen, sekä kunniajäsen saavat kutsua vieraan metsälle, seuran kokouksessa päätettyjen sääntöjen puitteissa.

6 §

JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuran varsinaiseksi jäseneksi liittyessään liittymismaksun, jonka suuruuden seuran vuosikokous vuosittain määrää.

Nuorisojäseneltä ei peritä liittymismaksua, eikä hänellä ole äänioikeutta.
Muutoin nuorisojäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisellakin jäsenellä, paitsi että nuorisojäsen voi metsästää ainoastaan varsinaisen jäsenen valvonnassa. Nuorisojäsenenä vähintään 2 vuotta ollut ja 15 vuotta täyttänyt nuorisojäsen saa kuitenkin oikeuden metsästää ilman seuran jäsenen valvontaa.

Nuorisojäsen on velvollinen suorittamaan liittymismaksun sinä vuonna, kun hänet on hyväksytty seuran varsinaiseksi jäseneksi.

Liittymismaksun lisäksi seuran varsinainen jäsen on velvoitettu maksamaan vuotuisen jäsenmaksun ja nuorisojäsen puolet vuotuisesta jäsenmaksusta, jonka suuruuden seuran vuosikokous vuosittain määrää.

Nuorisojäsen on velvoitettu maksamaan täyden jäsenmaksun siitä lähtien, kun hänet on hyväksytty seuran varsinaiseksi jäseneksi.

Lisäksi jäsen on velvollinen noudattamaan toiminnassaan hyviä metsästystapoja sekä edistämään metsästysseuratoiminnalle tarkoituksenmukaista yhteishenkeä.

Jäsen on velvollinen vuokraamaan seuran alueen sisällä tai alueeseen liittyvien omistamiensa maiden metsästysoikeuden seuran käyttöön.

Jäsen on velvollinen osallistumaan seuran järjestämiin metsästysammunnan harjoituksiin seuran kokouksen päättämällä tavalla.

Jäsen ei saa toimillaan vahingoittaa seuran mainetta.

Jäsen on velvollinen ilmoittamaan muuttuneet yhteystietonsa seuran sihteerille kolmen (3) kuukauden sisällä niiden muuttumisesta.

Kunniapuheenjohtaja, vapaajäsen, ja kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista.

Kannattavien henkilöjäsenten ja kannattavien yhteisöjäsenten kertakaikkisesta tai vuotuisesta maksusta päättää seuran vuosikokous.

Jäsen on velvollinen ylläpitämään saalistilastoa ja ilmoittamaan saaliinsa vuosittain seuran kokouksen päättämällä tavalla.

7 §

SEURASTA EROAMINEN
Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

8 §

SEURASTA EROTTAMINEN JA MUUT KURINPITORANGAISTUKSET
Seuran kokous voi erottaa jäsenen, joka
1) laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen;
2) toimii seuran sääntöjen tai hyvien metsästäjätapojen vastaisesti;
3) rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä
4) toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti;
5) toimillaan vahingoittaa seuran toimintaa:
6) rikkoo riistanhoitoyhdistyksen tai muun seuran yhteistyöjärjestön sopimuksia tai yhteisjahtien sääntöjä.
7) pidättäytyy vuokraamasta seuran metsästysalueen sisällä tai alueeseen liittyvien omistamiensa maiden metsästysoikeutta seuralle tai rajoittaa niillä metsästämistä koskemaan riistalajeja, joita kuitenkin itse seuran vuokramailla metsästää.

Seuran hallitus voi erottamisen sijasta määrätä jäsenelle maksimissaan kaksi vuotta kestävän määräaikaisen erottamisen, maksimissaan vuoden kestävän määräaikaisen metsästyskiellon tai antaa varoituksen.

Ennen päätöksentekoa asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.

Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

9 §

SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista vuosikokous pidetään tammi¬-huhtikuussa ja kesäkokous kesä-syyskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta
1) sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai
2) kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai
3) sähköisesti tekstiviestillä tai sähköpostilla. tai
4) Seuran internetsivuilla.

10§

VUOSIKOKOUSASIAT
vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,
2) Todetaan kokouksen laillisuus,
3) Hyväksytään työjärjestys,
4) Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta,
5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
6) Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali
7) Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali
8) Toimitetaan kahden tilintarkastajan/toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle,
9) Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten, sekä päätetään metsästysammunnan harjoittelusta,
10) Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta,
11) Päätetään kannattavien henkilöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta sekä kannattavien yhteisöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta,
12) Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio,
13) Hyväksytään seuran uudet varsinaiset jäsenet jolloin vähintään kahden kolmasosan (2/3) läsnä olevista seuran jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla,
14) ilmoitetaan seuran vuosivierailijat ja nuorisojäsenet,

15) Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset,
16) Valitaan metsästyksenjohtajat
17) Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin,
18) Käsitellään muut hallituksen tai seuran jäsenten hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat.
19) Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan
voida tehdä päätöstä.

11 §

KESÄKOKOUSASIAT
Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä. Kokouksessa hyväksytään seuran käytössä olevat metsästyssäännöt. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioita.

12§

SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS
Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran hallitukselle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 8 §:ssä on määrätty.

13 §

PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN
Seuran, sen hallituksen, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on
pidettävä pöytäkirjaa. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä valittujen tarkastajien on tarkastettava seuran kokousten pöytäkirjat.

14 §

SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS
Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

Jokaisella kokoukseen mennessä erääntyvän liittymismaksun ja jäsenmaksun maksaneella varsinaisella jäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

15§

SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI
Seuran tili ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Hallituksen tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös tilintarkastajille/toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukausi ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

16 §

SEURAN HALLITUS
Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema hallitus.
Hallitukseen kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja valitut 7 jäsentä. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Hallitus valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja rahastonhoitajan, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

17§

PÄÄTÖSVALTAISUUS
Hallitus on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on paikalla.

18 §

SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT
Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen.

19 §

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
Hallituksen tehtävänä on erityisesti
1) toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti;
2) olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti;
3) suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti;
4) vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat,
jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä;
5) vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta;
6) vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista
velvoitteista;
7) nimetä edustajat Suomen Metsästäjäliiton piirin kokouksiin, ellei seuran talvikokous ole asiasta jo päättänyt;
8) vastata seuran kokousten antamista velvoitteista;
9) pitää seuran jäsenluetteloa;
10) hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta;
11) hoitaa seuran tiedotustoimintaa;
12) valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt;
13) päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista;
14) tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset
15) Päättää seuran sisäisistä kurinpitotoimista 7§:n mukaisesti ja
16) ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

20 §

SEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT JA HIRVIELÄINTEN JAHTISÄÄNNÖT
Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt ja näihin tehtävät muutokset vahvistetaan seuran kokouksissa.

21 §

SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA
Jos seura puretaan, käytetään sen jäljellejääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.
Seuran tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen.
Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseo – Finlands Jaktmuseum ry:lle.
Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi Suomen Metsästäjäliiton piirille, jonka jäsen seura on.

22 §

MUUTA
Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.